Kommuniké från årsstämma 2008

8 maj 2008 17:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 8 maj 2008.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 2,50 SEK per aktie i ordinarie utdelning samt 1,00 SEK i extra utdelning, innebärande totalt 23 601 200 SEK. Avstämningsdagen fastställdes till den 13 maj 2008. Utdelningen beräknas utsändas genom VPC den 16 maj 2008.

Styrelse, ordförande och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Thord Johansson samt nyvaldes Christer Dahlström. Till styrelseordförande omvaldes Thord Johansson. Vidare utsågs auktoriserade revisorerna Stefan Engdahl och Cecilia Skirhammar, Ernst & Young Jönköping, till revisorer för perioden fram till slutet av årsstämman 2012.

Valberedning
Stämman beslutade att till valberedning utse Johan Rapp som ordförande, Petter Johansson och Lars Persson.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndig­andet syftar till att ge styrelsen ökat handlings­utrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2009.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

Emission av konvertibler till anställda
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emission av konvertibler till anställda med följande huvudsakliga villkor:
     Emissionen omfattar högst 250 000 st konvertibler om sammantaget nominellt högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna löper från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2012. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas från och med den 26 maj till och med den 5 juni 2008. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 30 juni 2008.
     Emissionskursen skall vara nominellt belopp. Konvertiblerna skall löpa med en räntesats som fastställs särskilt för varje ränteperiod och skall utgöra STIBOR med tillägg av 1,5 procentenheter. Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 maj till och med den 15 juni 2012. Konverteringskursen skall motsvara 120-125 procent av den för aktier av serie B på Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 12 maj till och med den 16 maj 2008. Konverteringskursen skall dock vara lägst 95 kr. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 250 000 kr. Under förutsättning av full konvertering av XANO Industri Konvertibla skuldebrev 2005/2008 och med hänsyn tagen till återköpta aktier, motsvarar detta en utspädning med cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och 1,0 procent av röstetalet.

Ekonomisk information
XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2008.
    Delårsrapport januari – juni     11 juli 2008
  Delårsrapport januari – september     6 november 2008
  Bokslutskommuniké    februari 2009
  Årsredovisning    mars/april 2009
  Årsstämma    april/maj 2009


Jönköping den 8 maj 2008

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se