Kommuniké från årsstämma 2009

7 maj 2009 17:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 7 maj 2009.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 1,50 SEK per aktie, totalt 10 183 461 SEK. Avstämningsdagen fastställdes till den 12 maj 2009. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear (tidigare VPC) den 15 maj 2009.

Styrelse, ordförande och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Thord Johansson, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Christer Dahlström. Till styrelseordförande omvaldes Thord Johansson. Stämman förrättade vidare ersättningsval av revisor efter att Cecilia Skirhammar meddelat att hon övergår till annan verksamhet och som följd av detta avgår som revisor i XANO. Stämman utsåg Stefan Andersson, Ernst & Young Jönköping, till ny revisor för återstående mandattid som sträcker sig fram till och med årsstämman 2012. Stefan Engdahl kvarstår såsom huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att till valberedning utse Ulf Hedlundh som ordförande, Johan Rapp och Petter Johansson.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndig­andet syftar till att ge styrelsen ökat handlings­utrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2010.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

Ekonomisk information
XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2009.
    Delårsrapport januari – juni     13 juli 2009
  Delårsrapport januari – september     3 november 2009
  Bokslutskommuniké    februari 2010
  Årsredovisning    mars/april 2010
  Årsstämma    april/maj 2010


Jönköping den 7 maj 2009

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se