Kommuniké från årsstämma 2010

6 maj 2010 17:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 6 maj 2010.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 1,50 SEK per aktie, totalt 10 183 461 SEK. Avstämningsdagen fastställdes till den 11 maj 2010. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 17 maj 2010.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Thord Johansson, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Christer Dahlström. Till styrelseordförande omvaldes Thord Johansson. 

Valberedning
Stämman beslutade att till valberedning utse Ulf Hedlundh som ordförande, Johan Rapp och Petter Johansson.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens § 7 avseende kallelse till bolagsstämma. Ändringen är villkorad av att en ändring i sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den nya lydelsen av § 7 är förenlig med aktiebolagslagen. 

Rapporteringstillfällen
XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2010.
    Delårsrapport januari – juni     14 juli 2010
  Delårsrapport januari – september     4 november 2010
  Bokslutskommuniké    februari 2011
  Årsredovisning    mars/april 2011
  Årsstämma    april/maj 2011


XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se