Kommuniké från årsstämma 2011

6 maj 2011 17:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 6 maj 2011.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 3,50 SEK per aktie, totalt 23 761 409 SEK. Avstämningsdagen fastställdes till den 11 maj 2011. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 16 maj 2011.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Thord Johansson, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Christer Dahlström. Till styrelsesuppleant nyvaldes Petter Fägersten. Till styrelseordförande omvaldes Thord Johansson. 

Valberedning
Stämman beslutade att till valberedning utse Ulf Hedlundh som ordförande, Johan Rapp och Anders Rudgård.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

Rapporteringstillfällen
XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2011.
    Delårsrapport januari – juni     12 juli 2011
  Delårsrapport januari – september     8 november 2011
  Bokslutskommuniké    februari 2012
  Årsredovisning    mars/april 2012
  Årsstämma    april/maj 2012


XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se