Kommuniké från årsstämma 2012

10 maj 2012 18:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 10 maj 2012 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 3:50 SEK per aktie, totalt 23 761 409 SEK. Avstämningsdagen fastställdes till den 15 maj 2012. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 21 maj 2012.

Styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp och Christer Dahlström samt nyvaldes Petter Fägersten och Eva-Lotta Kraft. Till styrelseordförande omvaldes Tord Johansson. Till revisorer omvaldes Stefan Engdahl och Stefan Landström Andersson, Ernst & Young, Jönköping.

Valberedning
Stämman beslutade att till valberedning utse Ulf Hedlundh som ordförande, Johan Rapp och Anders Rudgård.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2013.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

Emission av konvertibler till anställda
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emission av konvertibler till anställda med följande huvudsakliga villkor:
     Emissionen omfattar högst 300 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 30 000 000 SEK. Konvertiblerna löper från och med den 1 juli 2012 till och med den 30 juni 2016. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas från och med den 28 maj till och med den 8 juni 2012. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 1 juli 2012.
     Konvertiblerna skall löpa med ränta från och med den 1 juli 2012. Räntan erläggs årsvis i efterskott och skall utgöra STIBOR 90 dagar (såsom definieras i de fullständiga villkoren) jämte räntemarginal som bl. a. baseras på konverterings­kursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna. Den årliga räntan uppgår till STIBOR 90 dagar med ett tillägg om 2,60 procentenheter vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs under mätperioden om 105 SEK, en konverteringskurs om 126 SEK, STIBOR 90 dagar om 2,27 procent samt en riskfri ränta om 1,40 procent.
     Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 juni 2016 till och med den 10 juni 2016. Konverterings­kursen skall motsvara 120-125 procent av den för aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 14 maj till och med den 21 maj 2012. Konverteringskursen skall dock vara lägst 100 SEK. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 500 000 SEK. Under förutsättning av att XANO Industri Konvertibel 2008/2012 i sin helhet återbetalas och med hänsyn tagen till återköpta aktier, motsvarar detta en utspädning om cirka 4,1 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet.

Kommande rapporteringstillfällen    
XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2012.    
    Delårsrapport januari – juni         10 juli 2012
  Delårsrapport januari – september     7 november 2012
  Bokslutskommuniké    7 februari 2013
  Årsredovisning    mars/april 2013
  Årsstämma    april/maj 2013


XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se