Kommuniké från årsstämma 2013

6 maj 2013 18:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 6 maj 2013 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 3:50 SEK per aktie, totalt 23 761 409 SEK. Avstämningsdagen fastställdes till den 10 maj 2013. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 15 maj 2013.

Styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Petter Fägersten och Eva-Lotta Kraft samt nyvaldes Per Rodert. Till styrelseordförande omvaldes Tord Johansson. Arvode beslutades utgå med 700 000 SEK till ordförande och 110 000 SEK till övriga ledamöter. För uppdrag i utskott skall ersättning utgå med 20 000 SEK per person och uppdrag. Till revisorer omvaldes Stefan Engdahl och Stefan Landström Andersson, Ernst & Young, Jönköping.

Valberedning
Stämman beslutade att till valberedning utse Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2014.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att godkänna de mindre ändringar av bolagsordningen som styrelsen föreslagit.

Kommande rapporteringstillfällen        
Delårsrapport januari – juni   9 juli 2013
Delårsrapport januari – september   7 november 2013
Bokslutskommuniké   13 februari 2014
Årsredovisning   mars/april 2014
Årsstämma   april/maj 2014

 

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se