Kommuniké från årsstämma 2014

8 maj 2014 17:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 8 maj 2014 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4:00 SEK per aktie, totalt 27 155 896 SEK. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 16 maj 2014. Årsstämman beslutade vidare om utdelning av aktierna i det helägda dotterbolaget AGES Industri AB, innebärande att den som på avstämningsdagen är registrerad såsom innehavare av XANO-aktier tilldelas motsvarande antal AGES-aktier av samma slag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 13 maj 2014.

Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft och Per Rodert samt nyvaldes avgående VD Sune Lantz. Till styrelse­ordförande omvaldes Tord Johansson. Arvode beslutades utgå med 700 000 SEK till ordförande och 110 000 SEK vardera till övriga ledamöter. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per person. Auktoriserade revisorerna Stefan Engdahl och Stefan Landström Andersson, Ernst & Young Jönköping, omvaldes.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företags­förvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Godkännande av beslut i dotterbolaget AGES
Stämman beslutade att godkänna beslut fattade av årsstämman i AGES Industri AB enligt följande:
»   Emission av konvertibler till anställda i AGES-koncernen om sammantaget nominellt högst 30 000 000 SEK, att löpa från den 1 oktober 2014 till den 30 september 2018 med en ränta motsvararande STIBOR 3 månader med tillägg om 2,00 procentenheter. Konverter­ingskursen ska uppgå till 115 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under perioden från och med den 18 augusti 2014 till och med den 22 augusti 2014. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 500 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om 4,1 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av antalet röster.
»   Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
»   Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kommande rapporteringstillfällen        
Delårsrapport januari – juni 2014   9 juli 2014
Delårsrapport januari – september 2014   6 november 2014
Bokslutskommuniké 2014   12 februari 2015

 

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se