Kommuniké från årsstämma 2015

6 maj 2015 18:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 6 maj 2015 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 2:50 SEK per aktie, totalt 16 972 435 SEK. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 8 maj 2015. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 13 maj 2015.

Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Sune Lantz. Till styrelse­ordförande omvaldes Tord Johansson. Arvode beslutades utgå med 700 000 SEK till ordförande och 110 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 360 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per person. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företags­förvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Kommande rapporteringstillfällen        
Delårsrapport januari – juni 2015   9 juli 2015
Delårsrapport januari – september 2015   4 november 2015
Bokslutskommuniké 2015   11 februari 2016

 

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se