Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

12 maj 2016 19:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 12 maj 2016 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4:50 SEK per aktie, totalt 30 550 383 SEK. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 16 maj 2016. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear den 19 maj 2016.

Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Sune Lantz samt nyvaldes Anna Benjamin. Till styrelse­ordförande valdes Fredrik Rapp. Arvode beslutades utgå med 250 000 SEK till ordförande och 125 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 000 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per person. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företags­förvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen avser ett införande av omvandlingsförbehåll i § 5 med följande lydelse: ”Ägare av aktier av serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till bolagets styrelse och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.” Dessutom beslutades att genomföra mindre ändringar avseende dels aktieintervall och dels ordningsföljden för stycken i §§ 4-5 med anledning av införande av omvandlingsförbehåll.

Återköp av personalkonvertibler
Stämman fattade beslut om återköp av XANO Konvertibler 2012/2016. Konvertibellånets nominella belopp uppgår till 29 999 961 SEK. Återköpet ska ske till gällande marknadsvärde baserat på den för aktier av serie B på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 16 maj 2016 till och med den 23 maj 2016. Syftet med återköpet är att begränsa utspädningen av bolagets aktie samtidigt som konvertibelinnehavarna erbjuds en möjlighet att tillgodogöra sig konvertiblernas värde.

Emission av konvertibler till anställda
Stämman fattade beslut om emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 70 000 000 SEK fördelat på högst 285 000 st konvertibler. Konvertiblerna löper från och med den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2020. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna löper med ränta från och med den 1 juli 2016. Räntan erläggs årsvis i efterskott och utgör STIBOR 90 dagar med ett tillägg om 2,20 procentenheter. Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 12 juni 2020. Varje konvertibel ger rätt till konvertering till en (1) ny aktie av serie B, till en konverteringskurs motsvarande 120 procent av den för aktier av serie B på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 16 maj 2016 till och med den 23 maj 2016. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 425 000 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,0 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet, baserat på dagens totala antal aktier. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.

Kommande rapporteringstillfällen        
Delårsrapport januari – juni 2016   12 juli 2016
Delårsrapport januari – september 2016   3 november 2016
Bokslutskommuniké 2016   8 februari 2017

 

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se