Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

10 maj 2017 19:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 10 maj 2017 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4:50 SEK per aktie, totalt 31 080 352 SEK. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 12 maj 2017. Utdelningen beräknas komma att utsändas via Euroclear den 17 maj 2017.

Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert, Sune Lantz och Anna Benjamin. Till styrelseordförande valdes Fredrik Rapp. Arvode beslutades utgå med 270 000 SEK till ordförande och 135 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 080 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per person. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Uppdelning av aktier
Stämman beslutade om en ökning av antalet aktier genom att varje befintlig aktie delas upp i två aktier (aktiesplit 2:1). Avstämningsdag hos Euroclear för genomförande av uppdelningen bestämdes till den 9 juni 2017. Till följd av uppdelningen ökar totalt antal aktier från 7 046 745 till 14 093 490, varav 3 644 400 av aktieslag A och 10 449 090 av aktieslag B. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Uppdelningen innebär vidare att aktiens kvotvärde sjunker från 5:00 SEK till 2:50 SEK.

Kommande rapporteringstillfällen        
Delårsrapport januari – juni   12 juli 2017
Delårsrapport januari – september   1 november 2017
Bokslutskommuniké   8 februari 2018

 

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen
 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se