Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

9 maj 2019 19:15

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 9 maj 2019 i bolagets lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 4:00 SEK per aktie, totalt 55 789 072 SEK. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 13 maj 2019. Utdelningen beräknas komma att utsändas via Euroclear den 16 maj 2019.

Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Rapp. Arvode beslutades utgå med 290 000 SEK till ordförande och 160 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 090 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisions­utskott med 30 000 SEK per ordinarie ledamot samt med 50 000 SEK till dess ordförande. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Anders Rudgård och Anna Benjamin.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av aktieslag B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande för nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av aktieslag B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av aktieintervallet i bolagsordningens § 5 första stycket i enlighet med styrelsens förslag.

Uppdelning av aktier
Stämman beslutade om en ökning av antalet aktier genom att varje befintlig aktie delas upp i två aktier av samma slag (aktiesplit 2:1). Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämnings­dag för uppdelning samt att fatta beslut om de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller verkställande hos Euroclear Sweden AB. Genomförandet av uppdelningen väntas ske under juni månad.

Kommande rapporteringstillfällen        
Delårsrapport januari – juni   10 juli 2019
Delårsrapport januari – september   7 november 2019
Bokslutskommuniké   6 februari 2020

 

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen
 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se