Konvertering av XANOs konvertibla förlagslån 2005/2008

2 juli 2008 16:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Under 2005 utfärdades konvertibla skuldförbindelser om nominellt 10 450 000 SEK, motsvarande 190 000 aktier av serie B vid full konvertering, till anställda i XANO-koncernen. Förlagslånet löpte ut den 1 juli 2008. I enlighet med ett styrelsebeslut erbjöds samtliga innehavare att sälja tillbaka konvertiblerna till bolaget före konverteringstillfället till ett marknadsmässigt beräknat värde. Innehavare av nominellt 9 235 930 SEK har valt att anta detta erbjudande. Härutöver har nominellt 346 500 SEK återbetalats på förfallodagen. Innehavare av nominellt 867 570 SEK har påkallat konvertering av sin fordran till nya aktier av serie B i XANO Industri AB (publ). Genom konverteringen kommer 15 774 nya aktier av serie B att utfärdas i början av juli 2008. Utspädningen uppgår till 0,2 procent av aktiekapitalet och 0,1 procent av röstetalet.

Efter konverteringen uppgår aktiekapitalet till 34 644 870 SEK och det totala antalet aktier till 6 928 974, fördelat på 1 950 000 A-aktier och 4 978 974 B-aktier. Av de senare finns 170 000 i eget förvar. A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se