Teckning genomförd av XANO Industri AB konvertibler 2016/2020

10 juni 2016 08:00

 

PDF-icon_small.pngPressmeddelande

 

Årsstämman i XANO Industri AB beslutade den 12 maj 2016 att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 285 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 70 000 000 SEK, med löptid från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2020.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB eller dess dotterbolag. Som tillsvidareanställda räknas även personer som senast vid teckningstidens utgång träffat avtal om kommande tillsvidareanställning.

Anmälan om teckning har gjorts under perioden 26 maj till 2 juni 2016. Intresset för konvertibel­programmet var stort och emissionen övertecknades med drygt tio procent. Anställda inom XANO-koncernen har tilldelats 285 000 konvertibler till kurs 218 SEK motsvarande nominellt 62 130 000 SEK. Konvertibelräntan uppgår till STIBOR 3M med tillägg av 2,20 procent­enheter och erläggs årsvis i efterskott. Varje konvertibel kan under perioden 1 juni till 12 juni 2020 konverteras till en aktie av serie B i XANO Industri AB. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen cirka 4,0 procent av aktiekapitalet och cirka 1,2 procent av röstetalet baserat på dagens totala antal aktier.

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se