Teckning genomförd av XANO Industri Konvertibel 2012/2016

13 juni 2012 17:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämman i XANO Industri AB beslutade den 10 maj 2012 att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 300 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 30 000 000 SEK, med löptid från den 1 juli 2012 till den 30 juni 2016.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB eller dess dotterbolag. Som tillsvidareanställda skall även räknas personer som senast vid teckningstidens utgång träffat avtal om kommande tillsvidareanställning. Anmälan om teckning har gjorts under perioden 28 maj till 8 juni 2012.

Anställda inom XANO-koncernen har tecknat konvertibler om totalt 29 999 961 SEK motsvarande 275 229 konvertibler till konverteringskursen 109 SEK. Tilldelningen blev enligt teckningsanmälan. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen cirka 3,8 procent av aktiekapitalet och cirka 0,8 procent av röstetalet, under förutsättning att XANO Industri Konvertibel 2008/2012 i sin helhet återbetalas och med hänsyn tagen till återköpta aktier.

Konvertibelräntan erläggs årsvis i efterskott och motsvarar STIBOR 3M med tillägg av 2,7 procentenheter. Varje konvertibel kan under perioden 1 juni 2016 till 10 juni 2016 konverteras till en aktie av serie B i XANO Industri AB.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se