Teckning genomförd av XANO Industri Konvertibler 2008/2012

16 juni 2008 16:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Årsstämman i XANO Industri AB beslutade den 8 maj 2008 att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 250 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 35 000 000 SEK, med löptid från den 1 juli 2008 till den 30 juni 2012.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som vid teckningstidens utgång den 5 juni 2008 är tillsvidareanställda i Bolaget eller dess dotterbolag och som vid nämnda tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Rätt till teckning tillfaller även personer som senast under teckningstiden träffat avtal om kommande tillsvidareanställning med XANO Industri AB eller dess dotterbolag. Anmälan om teckning har gjorts under perioden 26 maj till 5 juni 2008.

Anställda inom XANO-koncernen har tecknat konvertibler om totalt 27 500 000 SEK motsvarande 220 000 konvertibler till konverteringskursen 125 SEK. Tilldelningen blev enligt teckningsanmälan. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen 3,2 procent av aktiekapitalet och 0,9 procent av röstetalet baserat på antalet idag registrerade aktier.

Konvertibelräntan fastställs särskilt för varje ränteperiod om 12 månader, första gången den 1 juli 2008, och motsvarar STIBOR 12M med tillägg av 1,5 procentenheter. Varje konvertibel kan under perioden 1 maj till 15 juni 2012 konverteras till en aktie av serie B i XANO Industri AB.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se