XANO avyttrar dotterbolag och fastighet

1 juni 2006 15:04

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

Till följd av den senaste tidens kraftiga expansion i dotterbolaget NPB, har XANO påbörjat nybyggnation av en industrifastighet på Ljungarum i Jönköping. Den nya byggnaden kommer att inrymma XANOs moderbolag samt hela NPBs verksamhet, som därigenom samordnas till ett produktionsställe och samtidigt tillförs möjligheter till fortsatt expansion.

Med anledning av ovanstående har XANO idag avyttrat samtliga aktier i det helägda dotterbolaget NPB Fastigheter AB, som inkluderar den industrifastighet på Haga i Jönköping där NPB i dagsläget bedriver delar av sin verksamhet. Köpare är Mikael Lorentzon via bolaget Milo Fastigheter AB. Vidare har försäljningen av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget XANO Fastigheter i Jönköping AB fullföljts i enlighet med avtal tecknat den 3 april 2006. XANO Fastigheter i Jönköping äger den industrifastighet på Ljungarum i Jönköping, som inhyser moderbolaget och viss del av NPBs produktion.

Dessutom har tecknats avtal om försäljning av en industrifastighet i Västervik, där produktionen utlokaliserades under 2005. Verksamheten inom koncernen omfattas inte av fastighetsförvaltning, varför XANO väljer att avyttra de fastigheter där egen verksamhet inte längre bedrivs.

Sammantaget beräknas transaktionerna medföra en realisationsvinst om ca 18 MSEK.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se