XANO offentliggör AGES delårsrapport för perioden januari till mars 2014

8 maj 2014 18:30

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  AGES delårsrapport Q1 2014

 

Årsstämman i XANO Industri AB (publ) beslutade idag att genom vinstutdelning dela ut samtliga aktier i dotterbolaget AGES till aktieägarna i XANO. Därmed knoppas AGES av från XANO och bildar en självständig koncern, vars moderbolag noteras på NASDAQ OMX First North Premier med planerad första handelsdag den 16 maj 2014.

Inför kommande notering offentliggörs härmed AGES-koncernens delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2014.

»   Nettoomsättningen var 179 MSEK (144)
»   Resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (15)
»   Resultat per aktie var 2,05 SEK (2,25)
»   Resultat före skatt uppgick till 18 MSEK (19)
»   Efter periodens slut förvärvades Solna Pressgjuteri och ADC of Sweden

Den positiva trenden från de senaste kvartalen, med hög aktivitetsnivå och bra orderläge, har hållit i sig och förutsättningarna bedöms vara fortsatt gynnsamma inför kommande period. Utfallet av koncernens verksamhet under årets första kvartal blev gott. Jämfört med motsvarande period 2013 var omsättningen 24 procent högre medan resultat före skatt minskade med 7 procent.

Se vidare bifogad rapport.

Mer om AGES finns att läsa på www.ages.se. AGES har utsett Remium Nordic AB till Certified Adviser.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD XANO Industri AB, tel 070 676 47 00
Magnus Björn, VD AGES Industri AB, tel 070 222 67 88