XANO offentliggör bolagsbeskrivning inför föreslagen utdelning och notering av AGES

8 april 2014 14:00

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

PDF-icon_small.png  AGES bolagsbeskrivning

 

Styrelsen i XANO Industri AB (publ) har föreslagit att årsstämman den 8 maj 2014 fattar beslut om utdelning till aktieägarna och avknoppning av det helägda dotterbolaget AGES Industri AB. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer AGES att noteras på NASDAQ OMX First North Premier med preliminär första handelsdag den 16 maj 2014. Inför noteringen har en bolagsbeskrivning upprättats och denna finns nu tillgänglig på www.xano.se och www.ages.se.

Bolagsbeskrivningen har granskats av NASDAQ OMX, som efter granskningen har godkänt AGES för upptagande till handel på First North Premier. Beslutet är villkorat av att årsstämman i XANO beslutar om avknoppning och utdelning.

AGES har utsett Remium Nordic AB till Certified Adviser.

 

  KONTAKT:  
Sune Lantz, VD
070 676 47 00
sune.lantz[at]xano.se