XANOs styrelse drar tillbaka förslag om utdelning och senarelägger årsstämman

2 april 2020 18:15

 

PDF-icon_small.png  Pressmeddelande

 

XANOs styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 2:00 SEK per aktie. XANO har en stark finansiell ställning och beslutet innebär ingen förändring av gällande policy om en årlig utdelning motsvarande minst 30 procent av resultat efter skatt. Styrelsen vill dock, med anledning av den rådande osäkerheten kopplad till effekterna av covid-19-pandemin, säkerställa en så stor finansiell handlingsfrihet som möjligt. XANO avlämnar rapport för det första kvartalet enligt plan den 7 maj och kommer då att kunna lämna mer specifik information kring den finansiella utvecklingen.

Styrelsen har vidare beslutat att senarelägga årsstämman, som var planerad att hållas den 7 maj. Beslutets främsta syfte är att värna om aktieägares och medarbetares hälsa genom att följa gällande rekommendationer för minimering av risker för smittspridning. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att enskilda aktieägares rättigheter tillvaratas på bästa sätt. I enlighet med nu gällande lagstiftning kommer stämman att hållas senast den 30 juni 2020. Kallelse sker på sedvanligt sätt senast fyra veckor före det nya datumet.

 

  KONTAKT:  
Lennart Persson, VD och koncernchef
036 31 22 33
lennart.persson[at]xano.se