Bokslutskommuniké 2017

  Helåret
    Nettoomsättningen var 1 663 MSEK (1 052)
    Rörelseresultatet uppgick till 220 MSEK (96)
    Resultat före skatt uppgick till 200 MSEK (92) 
    Resultat efter skatt uppgick till 158 MSEK (70)
    Resultat per aktie var 11,44 SEK (5,09)
       
  Fjärde kvartalet 
    Nettoomsättningen var 432 MSEK (269)
    Rörelseresultatet uppgick till 54 MSEK (10)
    Resultat före skatt uppgick till 50 MSEK (13)
    Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (9)
    Resultat per aktie var 3,07 SEK (0,66)
       
  Viktiga händelser under året
    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni
    I december tecknade XANO avtal om förvärv av Blowtech Group AB
       
  Händelser efter balansdagen
    Den 2 januari 2018 slutfördes förvärvet av Blowtech Group
       
  PDF-icon_small.png   Hela rapporten