VD har ordet

Vi kan blicka tillbaka på ett mycket positivt år med god tillväxt och ytterligare förstärkt lönsamhet. Våra bolag upplevde generellt fördelaktiga marknadsförhållanden med lägre branschsvängningar än under de närmast föregående åren. Tack vare ett mångårigt fokuserat arbete med verksamhetsutveckling kunde vi också på ett bra sätt ta tillvara de möjligheter som skapades.

Utvecklingen under året

Koncernen har under många år fokuserat på långsiktiga affärer inom rätt kund- och branschsegment för respektive bolag. Detta strategiska arbete har skapat en väl förberedd grund som gör det möjligt att växla upp vid en gynnsam marknadsutveckling. De stabilt positiva förhållanden som präglade det gångna året gav oss utmärkta förutsättningar att dra nytta av våra samlade resurser. Den organiska tillväxten var hög och resultatutfallet blev det bästa hittills i XANOs historia.
 
En viktig framgångsfaktor vid sidan av marknadsläget är den kärna av personal som under en längre tid har funnits med i samtliga våra affärsenheter. Deras drivkraft har resulterat i en ständigt positiv utveckling av organisationerna och erbjudandena till kunderna, vilket blev extra tydligt under 2017.
 

Verksamheten inom affärsenheterna

Industrial Solutions hade ett framgångsrikt år med betydande omsättningstillväxt och resultatförbättring. Projektvolymerna till förpackningsindustrin ökade liksom omfattningen på uppdragen till större kontraktskunder. Trenden inom flera kundsegment med en alltmer uttalad efterfrågan på helhetsleverantörer gynnade automationsbolagen som därmed stärkte sina marknadspositioner. 

Precision Technology uppnådde en väsentlig volymökning och en kraftigt förstärkt rörelsemarginal. Tillväxten genererades framför allt av större åtaganden gentemot befintliga kunder inom medicinteknik. Den förbättrade lönsamheten är starkt förknippad med företagens höga automationsgrad och effektiva resursanvändning. 

Något högre fakturering och stabil lönsamhet kännetecknade året för Rotational Moulding. Lägre efterfrågan inom enskilda segment och geografiska marknader kunde balanseras av uppgång på andra områden. Bolagen prioriterade fortsatt strategisk och proaktiv kundbearbetning samt vidareutveckling av de egna produkt­sortimenten. 

Förvärv som skapar möjligheter

Automationsföretaget Jorgensen förvärvades i slutet av 2016 och gjorde ett betydande avtryck under 2017. Jorgensen har haft en starkt tillväxt under flera år och implementeringen i affärsenheten Industrial Solutions har varit lyckad. Bland annat har samarbetsprojekt med övriga bolag inletts inom produktutveckling, försäljning och inköp. Vi har redan sett goda resultat av detta arbete och tror på fler positiva effekter framöver.

I början av januari 2018 slutförde XANO förvärvet av Blowtech Group. Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning, en verksamhet som kompletterar Cipax inriktning mot rotationsgjutning. Tillsammans kan de båda företagen erbjuda kunderna bredare teknisk kompetens och kapacitet att ta hand om uppdrag av skiftande karaktär. Förhoppningarna är stora att förvärvet stärker affärsenhetens utveckling och dessutom ger respektive enhet möjligheter att växa ytterligare.

Strukturerat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsaspekterna har länge varit betydelsefulla inom XANOs verksamhet men nu tar vi ytterligare ett steg. En koncernövergripande hållbarhetspolicy har implementerats i samtliga bolag. Vi följer upp utvalda nyckeltal och hållbarhetsfrågorna har blivit en mer uttalad del av koncernens verksamhetsutveckling och strategi. Tillsammans med sedan tidigare pågående aktiviteter ska detta bidra till ett mer systematiserat och framgångsrikt arbete inom området.

Framtida fokus

Vi bedömer förutsättningarna för expansion som goda även 2018 men på en mer normal nivå än under det gångna året, som var extraordinärt ur ett tillväxtperspektiv. För vår utveckling den närmaste tiden känner vi att det finns några områden av särskild betydelse. Ett av dessa är Smart industri som bland annat omfattar digitalisering och hållbar produktion. Här har vi flera projekt igång och aktiviteterna intensifieras framöver. På marknadssidan fokuserar vi fortsatt på fördjupade relationer med befintliga kunder och noga utvalda nya uppdrag med långsiktig inriktning. Andelen internationella affärer ökar stadigt och vi förstärker våra resurser för att möta de utmaningar som detta innebär. För att bibehålla goda marginaler handlar mycket av vårt produktionsrelaterade arbete om att upprätthålla en hög leveransprecision.

Vi kommer liksom tidigare kontinuerligt att försöka identifiera nya, intressanta förvärvsobjekt. På sikt avser vi också att höja investeringstakten när det gäller maskiner och lokaler samt utöka resurserna inom försäljning och produktutveckling för att säkerställa kapaciteten. Vi ser ljust på framtiden och förväntar oss en fortsatt positiv utveckling för samtliga affärsenheter. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla medarbetare för deras goda insatser.

 

Jönköping i februari 2018

Lennart Persson
VD och koncernchef