Stabil positiv utveckling

Ett i all huvudsak gynnsamt marknadsklimat i kombination med god effektivitet i våra verksamheter innebar att vi på nytt lyckades nå toppnoteringar i omsättning och resultat. Vi genomförde två kompletterande förvärv och kapacitetsförstärkningar via såväl maskininvesteringar som utökning av produktionsytor.

 

Utvecklingen under året

Under 2018 kom koncernens tillväxt framför allt via förvärv men många av våra företag växte också organiskt samtidigt som resultatutfallet var fortsatt gott. Den jämfört med föregående år något svagare lönsamheten var en följd av en förändrad uppdragsstruktur inom affärsenheten Industrial Solutions och lite lägre marginaler i nyförvärvade enheter. De senare presterade dock i nivå med vad vi förväntade oss och bidrog till nya affärsmöjligheter för systerföretagen. Vi såg en återgång från förra årets jämna beläggningsnivå till vad vi bedömer är mer normala förhållanden med större variationer mellan perioderna.

En absolut förutsättning för att kunna bedriva verksamhet är vår personal. Vi har en kärna av trofasta medarbetare inom samtliga våra affärsenheter som kompletteras av nya, entusiastiska kollegor. Tillsammans skapar de positiv energi och ett driv för ständig förbättring.

Verksamheten inom våra affärsenheter

I samband med förvärvet av Blowtech, ombildades affärsenheten Rotational Moulding och bytte namn till Industrial Products. Genom tillskottet av Blowtech fördubblades i stort sett omsättningen för affärsenheten. Övriga företag stärkte sina positioner på flera marknader och volymerna ökade sammantaget. Vi hade dock något högre förväntningar på utfallet för vissa delar av verksamheten och inledde riktade förbättringsaktiviteter under året. 

Inom affärsenheten Industrial Solutions tillförde Polyketting ytterligare kompetens inom förpackningshantering. Omfattningen av den projekt-baserade verksamheten minskade dock totalt sett och den förändrade uppdragsstrukturen påverkade rörelseresultatet negativt. Samtidigt ökade leveranserna till större kontraktskunder. Här rör det sig om långsiktiga åtaganden som får en positiv inverkan även på kommande år. 

Företagen inom affärsenheten Precision Technology rapporterade återigen högre fakturering och ett förbättrat rörelseresultat. Under fortsatt fördelaktiga marknadsförhållanden fick företagen en god utväxling av genomfört effektiviseringsarbete. De lyckades också väl med de resursförstärkningar som genomförts via investeringar i nya maskiner och utökade produktionsytor.

 

Förvärv som skapar möjligheter

I början av året slutförde vi förvärvet av Blowtech. Blowtechs kompetens inom teknisk formblåsning kompletterar på ett bra sätt Cipax rotationsgjutningsverksamhet inom affärsenheten Industrial Products. Tillsammans kan de båda företagen erbjuda kunderna optimal tillverkningsekonomi och kapacitet för uppdrag av skiftande karaktär. Gemensamma resurser för bearbetning av industrisegmentet har tillsatts med syfte att öka volymandelen till kunder utanför fordonssektorn, dit huvuddelen av Blowtechs leveranser idag går.

Det nederländska automationsföretaget Polyketting förvärvades i maj och kompletterar Fredriksons lösningar för förpackningshantering. Via förvärvet tillfördes affärsenheten nya produktvarianter inom ackumuleringsutrustning liksom tillgång till nya kundsegment. Det pågår flera samarbetsprojekt mellan systerbolagen inom områden som produkt- och teknikutveckling. Utbyte sker även med Canline och Jorgensen som nu varit med oss ett par år och haft en positiv utveckling.
 

Vårt hållbarhetsarbete

Vår första hållbarhetsrapport var ett viktigt verktyg i processen att ta oss an hållbarhetsarbetet på ett mer systematiserat sätt. Under 2018 har vi fastställt inriktningen för kommande aktiviteter. Hållbarhetsaspekterna har fått ett större utrymme i respektive koncernföretags affärsplan, där kvantifierade mål ska definieras utifrån våra gemensamma strävansmål. Fokus ligger på att genom ett affärsdrivet angreppssätt integrera hållbarhetsfrågorna i och säkerställa att de blir en naturlig del av verksamhetsstyrningen.
 

Framtida fokus

Vi tror på en fortsatt stabil positiv utveckling och bibehåller fokus på lönsamheten med produktivitet, leveransprecision och kvalitet som nyckelord. Vi har höjt investeringstakten, bland annat har Jorgensen utökat sin produktionsyta under året. Ytterligare kapacitetsförstärkningar pågår via tillbyggnationer och installation av mer effektiva maskiner.

Vårt strategiska arbete med att fördjupa kundrelationerna och välja uppdrag som ger bästa möjliga resursutnyttjande på lång sikt fortsätter. I linje med detta arbetar vi också med att förstärka våra sälj- och marknadsteam. Inom Industrial Solutions tillsätter vi resurser avseende bland annat eftermarknadstjänster, där vi har en tydlig förbättringspotential. Produktutveckling ser vi som en stark konkurrensfaktor. Här tillför vi den kapacitet som krävs för att slutföra nyckelprojekt och vidareförädla våra lösningar. Vi utvärderar också löpande potentiella förvärvsobjekt som kan komplettera vår nuvarande verksamhet.

Avslutningsvis vill jag framföra ett varmt tack till alla medarbetare för deras goda insatser.

 

Jönköping i februari 2019

 

Lennart Persson
VD och koncernchef