VD har ordet

Vi fick uppleva stora svängningar mellan perioder och branscher under året. Tack vare hög såväl effektivitet som flexibilitet i våra enheter lyckades vi bibehålla lönsamheten på föregående års goda nivå. Genom förvärvet av Jorgensen i november kompletterades och förstärktes koncernens automationsverksamhet ytterligare.

Utveckling under året

Vi gick in i 2016 med stabila ordervolymer och ett marknadsläge i en uppåtgående fas. Första halvårets siffror visade också på lite högre omsättning och ett betydligt bättre rörelseresultat än året innan. Flera av företagen uppnådde toppnoteringar under det andra kvartalet, som blev ett av koncernens bästa hittills. Med nuvarande karaktär har koncernens verksamhet en säsongsvariation som innebär att det andra halvåret normalt är något svagare än det första. I stort sett följde också det ekonomiska utfallet den kurvan men med negativ avvikelse för automationsdelen inom affärsenheten Industrial Solutions, där låga projektvolymer till förpackningssektorn präglade en stor del av året. Dessutom var även kontraktsuppdragen från flera större kunder inom bland annat medicinteknik volymmässigt lägre. Tack vare starka resultat inom affärsenheterna Precision Technology och Rotational Moulding lyckades vi totalt sett bibehålla rörelsemarginalen på föregående års goda nivå.
 

Ytterligare förstärkning inom automation

Koncernens automationsverksamhet, som finns samlad i affärsenheten Industrial Solutions, kompletterades ytterligare genom förvärvet av danska Jorgensen i november. Jorgensen utvecklar och installerar kompletta förpackningshanteringssystem – helhetslösningar som har tydliga beröringspunkter med koncernens övriga automationsföretag. Förutom tillskottet av Jorgensens egna volymer tror vi också att tillväxtmöjligheterna för systerbolagen förbättras genom att dessa får tillgång till såväl ny kompetens som nya, intressanta kundsegment. 
 

Verksamheten inom koncernens affärsenheter

Affärsenheten Industrial Solutions svarade för närmare 60 procent av koncernens omsättning under 2016, en andel som i och med köpet av Jorgensen ökar till ca 70 procent. Förvärvet hade endast en marginell påverkan på siffrorna det gångna året men får stort genomslag kommande år. Affärsenhetens verksamhet breddas till att omfatta nya kundsegment inom mjölkpulver, livsmedel, läkemedel och djurfoder. Vi räknar med att företagen ska ha stort utbyte av varandra kompetensmässigt och kunna genomföra allt större automationsuppdrag. Det ekonomiska utfallet för affärsenheten var något svagare än under föregående år. Företagens projektbaserade försäljning, som per definition leder till stora svängningar i orderingång, förklarar en del men strukturförändringar inom förpackningsindustrin, dit huvuddelen av affärsenhetens leveranser av automationslösningar sker, medförde de största utmaningarna. Samgåenden på kundsidan ledde till att beslutsprocesserna stannade upp med följden att många leveranser sköts på framtiden. I december nåddes dock avslut i ett par större affärer, vilket skapar en god volymbas för innevarande år. De egna produkterna som huvudsakligen säljs till möbel- och inredningstillverkare hade en positiv utveckling, med expansion framför allt på exportsidan.

Affärsenheten Precision Technology, som levererade drygt en femtedel av koncernens volymer det gånga året, visade tillväxt i såväl omsättning som resultat jämfört med året innan. Uppdragen inom medicinteknik ökade samtidigt som projekt inom nya segment, bland annat rymdindustrin, tillkom. Under året färdigställdes tillbyggnation av produktionslokaler och flera maskininvesteringar genomfördes också. Dessa kapacitetsförstärkningar har inneburit ökad konkurrenskraft och i kombination med aktiva marknadsinsatser har företagen nått såväl nya produktnischer som ökad geografisk spridning.


 

Affärsenheten Rotational Moulding, vars omsättning motsvarade ungefär en femtedel av koncernens sammanlagda fakturering, summerade något högre volymer och en mer än fördubblad rörelsemarginal jämfört med föregående år. De strukturförändringar som vi påbörjade i slutet av 2015, fullföljdes under året och har medfört ett klart bättre resursutnyttjande inom gruppen. Trots en förhållandevis svag generell utveckling inom flera branscher, har företagen lyckats utöka sina marknadsandelar. Det är framför allt de egna produkterna som nått framgångar, mycket tack vare ständiga uppgraderingar och lansering av nya lösningar.
 

Egna produkter kontra kundspecifika uppdrag

I och med köpet av Jorgensen förändras volymfördelningen mellan koncernens kundspecifika leveranser och försäljningen av egna produkter avsevärt. Den tidigare dominansen för kundspecifik produktion skiftas till en liten övervikt för de egenutvecklade produktsortimenten, vilket i förlängningen väntas medföra bättre resursfördelning och stärkta marginaler. Koncernens strategiska arbete med att komplettera och förädla de egna produktprogrammen fortsätter.
 

Framtidsutsikter

Vi har inlett året med en stark orderstock och en positiv trend när det gäller aktivitetsnivån inom respektive affärsenhets marknadssegment. Nu tillsätter vi ännu mer resurser för försäljningssatsningar med fokus på vårt övergripande mål – lönsam tillväxt. Med mycket positiv energi från vårt senaste tillskott Jorgensen, tittar vi även på hur vi genom fler strategiska företagsförvärv kan komplettera våra verksamheter och samtidigt förstärka vår marknadsposition inom utvalda områden. När det gäller det senare har vi också ambitionen att utveckla eftermarknaden genom att tillhandahålla ytterligare servicetjänster. Internt jobbar vi vidare med våra utbildningsprogram och med att fördjupa kunskapsutbytet mellan koncernföretagen. Ett väl fungerande och målinriktat hållbarhetsarbete ingår i denna satsning.

Allt som allt går vi in i ett nytt år med stor tillförsikt och bedömer att det finns goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar, positiv utveckling för koncernens enheter. 

 

Jönköping i februari 2017

Lennart Persson
VD och koncernchef