XANO-aktien 2017

Förändring av antalet aktier
Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslutades om en ökning av antalet aktier genom uppdelning av varje befintlig aktie i två nya av samma slag (aktiesplit 2:1). Uppdelningen genomfördes i juni med avstämningsdag den 9 juni.

Kursutveckling och avkastning
XANOs aktiekurs steg under 2017 med 43,0 procent, från 104:75 till 149:75 SEK. Högsta stängningskurs under året noterades den 3 maj med 171:00 SEK (342:00 SEK före omräkning) och lägsta stängningskurs den 6 juli med 134:00 SEK. Antalet omsatta aktier var 536 046, motsvarande en omsättningshastighet på 7,4 procent, och det sammanlagda värdet av handeln i B-aktien var 110,5 MSEK. Per den 31 december 2017 uppgick XANOs börsvärde till 2 110,5 MSEK, baserat på senaste stängningskurs och totalt antal aktier. Utbetald utdelning uppgick omräknad till 2:25 SEK per aktie och totalavkastningen för året blev drygt 45 procent. 

Utdelningspolitik
Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov och eventuella återköp av aktier.
       För räkenskapsåret 2017 föreslår styrelsen en utdelning om 4:00 SEK (2:25) per aktie, totalt 55,8 MSEK (31,1) beräknat på aktuellt antal utestående aktier. Föregående års utdelningsbelopp per aktie har omräknats med anledning av genomförd aktieuppdelning. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 35 procent (44) av årets resultat och en direktavkastning på 2,7 procent (2,1) beräknat på börskursen vid årets utgång.

Aktieägare
Antalet aktieägare ökade väsentligt under det gångna året. Vid utgången av 2017 hade XANO 2 439 aktieägare jämfört med 1 758 vid samma tidpunkt året innan. 2 250 av dessa var fysiska personer boende i Sverige. De tio största ägarna förfogade tillsammans över 94,3 procent av rösterna och 81,1 procent av kapitalet. Det institutionella ägandet utgjorde 3,2 procent av rösterna och 10,6 procent av kapitalet.