XANO-aktien 2018

Kursutveckling och avkastning
Under 2018 steg XANOs aktiekurs med 2,2 procent från 149:75 SEK till 153:00 SEK. Högsta betalkurs under året noterades den 31 maj med 301:00 SEK och lägst betalades 147:00 SEK den 27 respektive 28 december. Högsta stängningskurs noterades den 1 juni med 292:00 SEK och lägsta stängningskurs den 27 december med 150:50 SEK. 
     Antalet omsatta aktier var 1 652 312, motsvarande en om-sättningshastighet på 15,8 procent, och det sammanlagda värdet av handeln var 368,7 MSEK. Per den 31 december 2018 uppgick XANOs börsvärde till 2 156,3 MSEK, baserat på senaste stängningskurs och totalt antal aktier. Totalavkastningen för året uppgick till knappt 5 procent. Genomsnittet har under de senaste tio åren varit ca 33 procent, exkluderat värdet av utdelade verksamheter.

Utdelningspolitik
Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov och eventuella återköp av aktier.
       För räkenskapsåret 2018 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 4:00 SEK (4:00) per aktie, totalt 55,8 MSEK (55,8) beräknat på antalet utestående aktier vid årets slut. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 33 procent (35) av årets resultat och en direktavkastning om 2,6 procent (2,7) beräknat på börskursen vid årets utgång.

Aktieägare
Under året ökade antalet aktieägare ytterligare. Vid utgången av 2018 hade XANO 3 822 aktieägare, att jämföra med 2 439 vid samma tidpunkt föregående år. 3 624 av dessa var fysiska personer boende i Sverige. De tio största ägarna förfogade tillsammans över 94,0 procent av rösterna och 80,1 procent av kapitalet. Det institutionella ägandet utgjorde 2,9 procent av rösterna och 9,8 procent av kapitalet.