XANO-aktien 2016

Kursutveckling och avkastning
Under 2016 steg XANOs aktiekurs med 34,7 procent från 155,50 SEK till 209,50 SEK. Högsta stängningskurs under året noterades den 9 september med 235,00 SEK och lägsta stängningskurs den 9 februari med 139,50 SEK. Antalet omsatta aktier var 342 168, motsvarande en omsättningshastighet på 6,9 procent, och det sammanlagda värdet av handeln i B-aktien var 63,9 MSEK. Per den 31 december 2016 uppgick XANOs börsvärde till 1 476 MSEK, baserat på senaste stängningskurs och totalt antal aktier. Totalavkastningen för året blev närmare 38 procent. Medelvärdet under de senaste tio åren har varit 12 procent, exkluderat värdet av utdelade verksamheter.

Utdelningspolitik
Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov och eventuella återköp av aktier.
     För räkenskapsåret 2016 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 4,50 SEK (3,50) per aktie, totalt 31,1 MSEK (23,8) beräknat på antalet utestående aktier vid årets slut. Föregående år beslutade årsstämman utöver ordinarie utdelning om en extra utdelning om 1,00 SEK per aktie, totalt 6,8 MSEK. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 44 procent (39) av årets resultat och en direktavkastning på 2,1 procent (2,9) beräknat på börskursen vid årets utgång.

Aktieägare
Antalet aktieägare ökade under året. Vid utgången av 2016 hade XANO 1 758 aktieägare jämfört med 1 547 vid samma tidpunkt året innan. 1 614 av dessa var fysiska personer boende i Sverige. De tio största ägarna förfogade tillsammans över 94,4 procent av rösterna och 81,4 procent av kapitalet. Det institutionella ägandet utgjorde 3,1 procent av rösterna och 10,3 procent av kapitalet.