Hållbarhet

För XANO innebär hållbarhet att ta ansvar för hur koncernens verksamhet påverkar samhället ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Koncernen arbetar för en hållbar utveckling, vilken skapar värde och lönsamhet genom en ansvarsfull balans mellan å ena sidan kunders och övriga intressenters krav, förväntningar och behov och å andra sidan en omsorg och ett ansvarstagande för miljön och samhället där koncernen verkar.

XANO-andan bygger på koncernens småländska ursprung. Den viktigaste gemensamma nämnaren hos koncernföretagen är entreprenörskap med ett starkt driv. Företagens organisationer är platta med snabba beslutsvägar och korta tider till lösningar. Ledarskapet är jordnära och närvarande med tydliga krav på delaktighet från alla medarbetare, ett arbetsklimat med intressentrelationer karaktäriserade av öppenhet och högt i tak.  
För att nå framgång tror vi på starka relationer, vilket är bakgrunden till att vi investerar långsiktigt i våra företag. Det ger varje enhet utrymme att utveckla sina resurser. För XANO är det hållbar utveckling.

Personal och socialt ansvar

XANO ska vara en attraktiv arbetsplats där alla behandlas lika och rättvist.

Koncernens företag respekterar ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention och Global Compact. Nationell lagstiftning för minimilöner och övertidsarbete samt grundläggande miljö-, hälso- och säkerhetskrav följs. XANOs uppförandekod beskriver översiktligt vilka regler koncernens företag och dess anställda ska förhålla sig till. Uppförandekoden, liksom dess tillämpning, utvecklas och utvärderas löpande.

Koncernens företag strävar ständigt efter att öka medarbetarnas kompetens, bland annat genom utbildningsprogram inom XANO Academy.

Merparten av koncernens företag är anslutna till företagshälsovård, där personalen erbjuds regelbundna hälsokontroller och, vid behov, genomgång av exempelvis arbetsplatsergonomi samt rehabiliteringsutredningar. Härutöver tillhandahåller företagen i koncernen friskvårdsförmåner som är anpassade till respektive företags specifika personalsammansättning och arbetsplatsförhållanden.

Miljö

XANO strävar kontinuerligt efter en hållbar utveckling genom miljömedvetna val. Koncernens företag ska vara lyhörda för såväl kundernas önskemål som marknadens krav och samtidigt fortlöpande arbeta för att minska miljöpåverkan genom aktiva val av material, processer och transporter.

Miljöpåverkande faktorer
De miljöpåverkande faktorerna i koncernens verksamheter är exempelvis energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten, avfall, spillvatten, buller, förpackningar och transporter. Verksamheter, tillverkningsprocesser och produkter är av sådan karaktär att miljöriskerna bedöms vara begränsade. 

Energibesparing i fokus
För koncernen är energiförbrukningen både en stor kostnad och en miljöfråga. Att över tid minska energiförbrukningen är därför viktigt ur såväl lönsamhets- som hållbarhetsperspektiv. 

Affärsetik

XANO tolererar inte korruption och mutor. Koncernens företag respekterar god sed i affärslivet och följer Institutet Mot Mutors regler i frågor om hur gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet får användas för att främja verksamheten.

Koncernen arbetar för en öppen kommunikation gentemot såväl anställda som omvärld, utan att bryta mot gällande regelverk eller äventyra sekretess gällande affärshemligheter och enskilda personuppgifter.

Koncernen genomför riskkartläggningar inom utvalda områden och, där det anses prioriterat, startar upp och driver aktiviteter tillsammans med kunder, leverantörer eller andra intressenter. Fortlöpande pågår arbete för att se till att koncernens värdeord är väl kända och förankrade i verksamheterna samt för att i övrigt implementera hållbarhetspolicyn.

Kontinuerligt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet inom koncernen är decentraliserat och varje verksamhet har en egen kvalitetsorganisation. Kvaliteten och leveranssäkerheten på koncernföretagens produkter och tjänster är en avgörande konkurrensfaktor. Därför har koncernen som övergripande mål att erbjuda produkter och tjänster med hög och jämn kvalitet i rätt tid.

För att nå kvalitetsmålet pågår fortlöpande investeringar i form av kompetensutveckling och uppgradering av produktionsutrustning och processer. Val av leverantörer och andra samarbetspartners sker utifrån ett kvalitetsperspektiv och aktiviteterna på marknads- och försäljningsområdet bedrivs på ett sådant sätt att de förväntningar som skapas hos kunderna kan uppfyllas. Merparten av koncernens företag är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 med intern respektive extern kontroll och revision. Flera företag är också certifierade inom specifika områden som exempelvis svetsstandard enligt ISO 3834 och leveranser till fordonsindustrin enligt ISO/TS 16949.