Bolagsstyrning

Svensk bolagsstyrningsmodell
Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Regelverket utgörs i första hand av aktiebolagslagen och de regler som gäller på den reglerade marknad på vilken bolagets aktier är upptagna till handel. Dessutom omfattas alla noterade svenska bolag sedan den 1 juli 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”).

Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan; bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Det ska också finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman. I lagen anges vilka uppgifter respektive organ har och vilket ansvar de personer har som ingår i bolagsorganen. Koden kompletterar lagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolagen att avvika från dessa om detta i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning.

Bolagsstyrning i XANO
XANO Industri AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, vars övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och andra intressenter. XANO-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet Small Cap. De informationskrav som XANO härigenom har att uppfylla finns i det av börsen utgivna ”Regelverk för emittenter”.

XANO omfattas sedan den 1 juli 2008 av koden. Bolagsstyrningsrapporten har sedan 2008 ingått som en del i årsredovisningen och beskriver XANOs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. 

 

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se