XANO INDUSTRI AB (publ)
556076-2055


BOLAGSORDNING
Antagen vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 6 maj 2013.


§ 1 Firma

Bolagets firma är XANO Industri AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).


§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköping.


§ 3 Verksamhet

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet. Verksamheten i koncernen skall bestå av utveckling, tillverkning och försäljning inom områdena plast- och metallbearbetning, elektronisk styrning och automationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.


§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

Aktierna skall vara fördelade på två serier benämnda serie A, med ett röstvärde om tio röster per aktie, samt serie B, med ett röstvärde om en röst per aktie. Aktier ur serie A kan utges till ett antal om lägst 1 950 000 och högst 7 800 000 och aktier ur serie B till ett antal om lägst 4 050 000 och högst 16 200 000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.


§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.


§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad.


§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.


§ 8 Rätt att delta i bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.


§ 9 Årsstämman

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och revisorer.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.


§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Ladda ner:
» Aktuell bolagsordning (PDF)           

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se