Fredrik_Rapp

Fredrik Rapp

Vice ordförande
Född 1972, invald i styrelsen 2004.
Huvudsaklig utbildning: Högskola, företagsekonomi.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Pomona-gruppen, VD Talktelecom.
Övriga uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a Binar AB, EstInvest AB, Borgstena Group AB och Serica Consulting AB. Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB, AB Segulah, Pomona-gruppen AB, Nordic Flow Group AB, Alfort & Cronholm AB, PrimeKey Solutions AB och TM Web Express AB.
Aktieinnehav i XANO: 540 000 A-aktier och 1 567 045 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare till följd av anställning i bolag som kontrollerar mer än tio procent av såväl aktier som röster.
 

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se