Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. 

XANOs styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter: Tord Johansson (ordförande), Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft och Per Rodert. Simonsson, Kraft och Rodert är oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Via eget och närståendes innehav kontrollerar Tord Johansson mer än tio procent av aktierna och rösterna i XANO. Till följd av anställning i bolag närstående huvudägarna bedöms såväl Fredrik Rapp som Petter Fägersten som beroende av större aktieägare. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Utöver lagar och rekommendationer styrs XANOs styrelsearbete av styrelsens arbetsordning som fastställs en gång per år. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör, ekonomisk rapportering och investeringar.

Styrelsen avhöll under verksamhetsåret 2013 sju sammanträden. Vid varje ordinarie sammanträde föreligger följande fasta punkter: genomgång av föregående mötes protokoll, allmän genomgång av affärsenheterna med uppföljning av senaste redovisning och jämförelse med prognos samt finansiering och likviditet. Utöver fasta rapportpunkter tar styrelsen därtill ställning i frågor av övergripande karaktär såsom koncernens strategi, struktur- och organisationsfrågor, policyer och riktlinjer samt större investeringar. En av bolagets revisorer deltar vid minst ett av styrelsens sammanträden årligen. Då redovisas revisorns iakttagelser vid granskningen av bolagets räkenskaper, rutiner och interna kontroll.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet ska bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa revisionen och den interna kontrollen och synen på bolagets risker, fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor, utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen.

XANOs styrelse har inrättat ett revisionsutskott som för närvarande utgörs av Per Rodert (ordförande), Stig-Olof Simonsson och Tord Johansson.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet i XANO har dessutom fått i uppdrag att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD i övriga bolag i koncernen.

XANOs styrelse har inrättat ett ersättningsutskott som för närvarande utgörs av Tord Johansson (ordförande) och Fredrik Rapp.

 

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se