Valberedning

Vid årsstämman den 6 maj 2013 utsågs en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2014 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och mötesordförande vid årsstämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2014 är välkommen att kontakta dess ordförande Ulf Hedlundh på telefon 08-440 37 70 eller via epost ulf.hedlundh@svolder.se. För att inkomna förslag ska kunna behandlas i vederbörlig ordning, bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 10 januari 2014.

XANO Industri AB (publ) | Industrigatan 14 B | SE-553 02 Jönköping | Tel: +46 (0)36 31 22 00 | Fax: +46 (0)36 31 22 10 | E-post: info@xano.se