XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika
eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster.

Affärsenheter

Årsstämma 2020


Årsstämma avhålls torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16:00 på First Hotel Jönköping, M2 Center, Ryhovsgatan 3-5 i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 15:30.

För att minska riskerna för smittspridning vidtas vissa begränsande åtgärder, bland annat kortas mötestiden ned i möjligaste mån och ingen förtäring erbjuds i samband med stämman. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter uppmanas aktieägare att överväga möjligheten att poströsta istället för att närvara fysiskt vid stämman

Aktieägare som avser att delta i stämman uppmanas att hålla sig uppdaterad via bolagets webbplats för information om eventuella ytterligare åtgärder.

 PDF-icon_small.png     Kallelse
 PDF-icon_small.png     Anmälningsformulär
 PDF-icon_small.png     Fullmaktsformulär
 PDF-icon_small.png     Poströstningsformulär
 PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
  med motiverat yttrande
 PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
  av ersättningar till ledande
  befattningshavare
 PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt
  8 kap. 54 § aktiebolagslagen
 PDF-icon_small.png     Förslag till ny bolagsordning (punkt 18) 
 PDF-icon_small.png     Årsredovisning 2019
 PDF-icon_small.png     Protokoll från föregående årsstämma
 PDF-icon_small.png     Aktuell bolagsordning
      Länk till anmälningsformulär

Innehåll