XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika
eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster.

Koncernens verksamhet

XANO-koncernen utgörs av nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings-
och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.
Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA.
Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology.

Affärsenheter

Utvecklings- och tillverkningstjänster

Ungefär hälften av koncernens verksamhet utgörs för närvarande av tillverkning på direkta uppdrag av kunder. Merparten av koncernens företag förfogar över tjänstefunktioner som gör det möjligt att ta hand om kompletta kunduppdrag som omfattar projektledning, konstruktion, tillverkning, montering och distribution. Målet är alltid att uppnå optimal tillverkningsekonomi och funktionalitet vare sig det handlar om en enskild produkt eller en totallösning.

Flera av koncernens företag har framgångsrikt utvecklat egna lösningar inom sina respektive kompetensområden. Till följd av såväl förvärv av verksamheter som fokuserade satsningar på komplettering och förädling av koncernens egna produktsortiment, har dessas andel av omsättningen vuxit starkt de senaste åren.

Kundspecifik tillverkning

Tillverkningstjänsterna inom koncernen är koncentrerade kring olika metoder att framställa produkter i metall och plast. Det finns företag som bearbetar plast genom rotationsgjutning, maskinbearbetning och formsprutning. Flera av koncernens företag maskinbearbetar metall med metoder som svarvning, fräsning och långhålsborrning. Bearbetning av plåt sker genom exempelvis trycksvarvning, laserskärning, kantbockning och svetsning. För produkter med särskilda renhetskrav sker tillverkning och montering i renad miljö. Det finns också stor erfarenhet av systemmontage av komplexa produkter. Logistiktjänsterna omfattar lagerhållning, paketering och distribution i kund­emballage alternativt direkt in i kundens tillverkningsprocess.

Egenutvecklade lösningar

Inom Industrial Solutions framställs system som är avsedda att automatisera och rationalisera kundernas produktionsprocesser. Konstruktion, utveckling av styrsystem och elektronik samt finmekanisk montering bedrivs i egen regi. Inom affärsenheten utvecklas också kontinuerligt detaljer som ger nya funktioner och möjligheter att utforma exempelvis möbler, inredningar och rehabiliteringsutrustning. Inom Industrial Products finns exempelvis ett brett sortiment av egna produkter som båtar och marina produkter samt behållare och materialhanteringslösningar för industriellt bruk.

Affärskoncept

Värdeord

Drivkraft

Den viktigaste gemensamma nämnaren hos företagen i XANO är entreprenörskap med ett starkt driv. Enheternas organisationer är platta med snabba beslutsvägar och korta tider till lösningar. Ledarskapet är jordnära och närvarande med tydliga krav på delaktighet från alla medarbetare. XANOs roll är att stödja företagen så att den inneboende drivkraften ger bästa möjliga resultat. 

Långsiktighet

XANO tror på starka relationer. Därför investerar koncernen långsiktigt i sina företag. Det ger varje enhet utrymme att utveckla sina resurser. Det återspeglar sig i kontakter med kunder och leverantörer, där långa uppdrag och tätt samarbete leder till framgångsrika projekt. 

Teknikkunnande

Varje företag i XANO är unikt och produkterna spänner över ett brett spektrum, från komponenter i analysinstrument till komplexa förpackningsmaskiner. Företagen är marknadsledande och ligger i framkant i sin nisch. Flera har egenutvecklade produkter som ingen annan levererar. Gemensamt för alla företagen är hög teknisk nivå och servicegrad samt kvalificerad teknisk rådgivning.  

Affärskoncept

XANO i korthet

XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA.

Företagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom respektive teknikområde. Varje enhet är lokalt förankrad och utvecklas efter egna förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar för företagen och deras kunder.

Koncernens verksamhet är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology. 

  XANO_produkter.jpg

 

Historik

XANO:s historia tar sin början redan 1937. Den startade med neontillverkning i en liten lokal på Torpa i Jönköping.

1979 köpte entreprenören Tord Johansson in sig i företaget som då omsatte ca 10 MSEK. Under 80-talet utformades affärsidén som utgör grundstenen i dagens XANO och flera företagsförvärv genomfördes.

Vid börsintroduktionen i december 1988 bestod koncernen av nio företag uppdelade i två affärsområden med en sammanlagd omsättning på drygt 100 MSEK.

LÄS MER