Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2020

Kommande årsstämma hålls i Jönköping torsdagen den 7 maj 2020.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ha inkommit med sådan begäran till bolaget senast den 19 mars 2020 för att ärendet ska kunna tas in i kallelsen.

Begäran sänds till bolaget under adress: XANO Industri AB, Att. Årsstämma 2020, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via epost till ir@xano.se med ”Årsstämma 2020” som ämne.

Relaterade dokument

PDF-icon_small.png     Senaste årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Aktuell bolagsordning

 

Tidigare årsstämmor

XANO_2019.jpg    XANO_2018.jpg    XANO_2017.jpg
         
XANO_2016.jpg   XANO_2015.jpg   XANO_2014.jpg

 

Bolagsstyrning