Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2020

Kommande årsstämma hålls i Jönköping torsdagen den 7 maj 2020 kl. 15:00.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ha inkommit med sådan begäran till bolaget senast den 19 mars 2020 för att ärendet ska kunna tas in i kallelsen.

Begäran sänds till bolaget under adress: XANO Industri AB, Att. Årsstämma 2020, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via epost till ir@xano.se med ”Årsstämma 2020” som ämne.

Relaterade dokument

PDF-icon_small.png     Senaste årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Aktuell bolagsordning

 

Tidigare årsstämmor

XANO_2019.jpg    XANO_2018.jpg    XANO_2017.jpg
         
XANO_2016.jpg   XANO_2015.jpg   XANO_2014.jpg

 

Bolagsstyrning