Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2017

Årsstämma avhölls onsdagen den 10 maj 2017 kl. 15:00 i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping.

PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL
PDF-icon_small.png     Årsredovisning 2016
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Stämmoprotokoll

Relaterade dokument

PDF-icon_small.png     Senaste årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Aktuell bolagsordning

 

Tidigare årsstämmor

XANO_2016.jpg    XANO_2015.jpg    XANO_2014.jpg
         
XANO_2013.jpg   XANO_2012.jpg   XANO_2011.jpg

 

Bolagsstyrning