Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2018

Årsstämman avhölls i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping tisdagen den 8 maj 2018 kl. 15:00. 

PDF-icon_small.png     Stämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
  med motiverat yttrande
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
PDF-icon_small.png     Årsredovisning 2017

Relaterade dokument

PDF-icon_small.png     Senaste årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Aktuell bolagsordning

 

Tidigare årsstämmor

XANO_2017.jpg    XANO_2016.jpg    XANO_2015.jpg
         
XANO_2014.jpg   XANO_2013.jpg   XANO_2012.jpg

 

Bolagsstyrning