Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2020

Årsstämma avhålls torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16:00 på First Hotel Jönköping, M2 Center, Ryhovsgatan 3-5 i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 15:30.

För att minska riskerna för smittspridning vidtas vissa begränsande åtgärder, bland annat kortas mötestiden ned i möjligaste mån och ingen förtäring erbjuds i samband med stämman. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter uppmanas aktieägare att överväga möjligheten att poströsta istället för att närvara fysiskt vid stämman

Aktieägare som avser att delta i stämman uppmanas att hålla sig uppdaterad via bolagets webbplats för information om eventuella ytterligare åtgärder.

 PDF-icon_small.png     Kallelse
 PDF-icon_small.png     Anmälningsformulär
 PDF-icon_small.png     Fullmaktsformulär
 PDF-icon_small.png     Poströstningsformulär
 PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
  med motiverat yttrande
 PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
  av ersättningar till ledande
  befattningshavare
 PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt
  8 kap. 54 § aktiebolagslagen
 PDF-icon_small.png     Förslag till ny bolagsordning (punkt 18) 
 PDF-icon_small.png     Årsredovisning 2019
      Länk till anmälningsformulär

Relaterade dokument

PDF-icon_small.png     Senaste årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Aktuell bolagsordning

 

Tidigare årsstämmor

XANO_2019.jpg    XANO_2018.jpg    XANO_2017.jpg
         
XANO_2016.jpg   XANO_2015.jpg   XANO_2014.jpg

 

Bolagsstyrning