Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2018

Kommande årsstämma hålls i Jönköping tisdagen den 8 maj 2018.

Vid årsstämman den 10 maj 2017 utsågs en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård. Valberedningens uppgift inför årsstämman 2018 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och mötesordförande vid årsstämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till XANOs styrelse kan kontakta valberedningens ordförande Ulf Hedlundh via telefon 08-440 37 70 eller epost ulf.hedlundh@svolder.se. För att inkomna förslag ska kunna behandlas i vederbörlig ordning, bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2018.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall skriftligen ha inkommit med sådan begäran till bolaget senast den 20 mars 2018 för att ärendet skall kunna tas in i kallelsen. Begäran sänds till bolaget under adress: XANO Industri AB, Att. Årsstämma 2018, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via epost till ir@xano.se med ”Årsstämma 2018” som ämne. 

Relaterade dokument

PDF-icon_small.png     Senaste årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Aktuell bolagsordning

 

Tidigare årsstämmor

XANO_2017.jpg    XANO_2016.jpg    XANO_2015.jpg
         
XANO_2014.jpg   XANO_2013.jpg   XANO_2012.jpg

 

Bolagsstyrning