Styrelse

Koncernledning

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska enligt bolagsordningen registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad, utses av bolagsstämman.

Årsstämman 2017 valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig, för mandatperioden till och med årsstämman 2018. Joakim Falck (f 1972) fick uppdraget som huvudansvarig revisor för XANO första gången vid årsstämman 2015.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2018

Kommande årsstämma hålls i Jönköping tisdagen den 8 maj 2018.

Vid årsstämman den 10 maj 2017 utsågs en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård. Valberedningens uppgift inför årsstämman 2018 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och mötesordförande vid årsstämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till XANOs styrelse kan kontakta valberedningens ordförande Ulf Hedlundh via telefon 08-440 37 70 eller epost ulf.hedlundh@svolder.se. För att inkomna förslag ska kunna behandlas i vederbörlig ordning, bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2018.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall skriftligen ha inkommit med sådan begäran till bolaget senast den 20 mars 2018 för att ärendet skall kunna tas in i kallelsen. Begäran sänds till bolaget under adress: XANO Industri AB, Att. Årsstämma 2018, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via epost till ir@xano.se med ”Årsstämma 2018” som ämne. 

Relaterade dokument

PDF-icon_small.png     Senaste årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Aktuell bolagsordning

 

Tidigare årsstämmor

XANO_2017.jpg    XANO_2016.jpg    XANO_2015.jpg
         
XANO_2014.jpg   XANO_2013.jpg   XANO_2012.jpg

 

Bolagsstyrning

Valberedning

Vid årsstämman 2017 utsågs en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2018 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och mötesordförande vid årsstämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 är välkommen att kontakta dess ordförande Ulf Hedlundh via telefon 08-440 37 70 eller epost ulf.hedlundh[at]svolder.se.

För att inkomna förslag ska kunna behandlas i vederbörlig ordning, bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2018.

Bolagsstämma

Ersättningar och incitamentsprogram

Riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor avseende ledande befattningshavare

Ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande fyra månadslöner.

Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade.

Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.

Konvertibelprogram 2016/2020

Per den 1 juli 2016 emitterades konvertibler om nominellt 62 130 000 SEK till anställda inom XANO-koncernen. Konvertiblerna löper med ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2,20 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2020.

Konverteringskursen var ursprungligen 218 SEK. Till följd av genomförd aktiesplit 2:1 i juni 2017, har konverteringskursen omräknats i enlighet med § 8 B i villkoren. Omräknad konverteringskurs uppgår till 109 SEK.

Om samtliga konvertibler konverteras till aktier blir utspädningen ca 4 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet baserat på dagens totala antal aktier.

Incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

 

 

Till aktieinformation

 

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Svensk bolagsstyrningsmodell
Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Regelverket utgörs i första hand av aktiebolagslagen och de regler som gäller på den reglerade marknad på vilken bolagets aktier är upptagna till handel. Dessutom omfattas alla noterade svenska bolag sedan den 1 juli 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”).
     Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Det ska också finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman. I lagen anges vilka uppgifter respektive organ har och vilket ansvar de personer har som ingår i bolagsorganen. Koden kompletterar lagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolagen att avvika från dessa om detta i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning.

Bolagsstyrning i XANO
XANO Industri AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, vars övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och andra intressenter. XANOs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap. De informationskrav som XANO härigenom har att uppfylla finns i det av börsen utgivna ”Regelverk för emittenter”.
     XANO omfattas sedan den 1 juli 2008 av koden. Bolagsstyrningsrapporten har sedan 2008 ingått som en del i årsredovisningen och beskriver XANOs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
 

PDF-icon_small.png  Bolagsstyrningsrapport 2016

Arkiv bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Antagen vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 12 maj 2016.


§ 1                 Firma

Bolagets firma är XANO Industri AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

 

§ 2                 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköping.

 

§ 3                 Verksamhet

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning och förvaltning, utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
     Verksamheten i koncernen skall bestå av utveckling, tillverkning och försäljning inom områdena plast- och metallbearbetning, elektronisk styrning och automationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

 

 

 


PDF-icon_small.png  Aktuell bolagsordning

Läs hela dokumentet