Styrelse

Koncernledning

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska enligt bolagsordningen registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad, utses av bolagsstämman.

Årsstämman 2019 valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig, för mandatperioden till och med årsstämman 2019. Joakim Falck (f 1972) fick uppdraget som huvudansvarig revisor för XANO första gången vid årsstämman 2015.

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisorer samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Årsstämma 2019


Årsstämman avhölls i XANOs lokaler på Industrigatan 14 B i Jönköping torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15:00. 

PDF-icon_small.png     Årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Kommuniké från stämman
PDF-icon_small.png     Kallelse
PDF-icon_small.png     Valberedningens förslag
  med motiverat yttrande
PDF-icon_small.png     Ersättningsutskottets utvärdering
  av ersättningar till ledande
  befattningshavare
PDF-icon_small.png     Revisorsyttrande enligt
  8 kap. 54 § aktiebolagslagen
PDF-icon_small.png     Förslag till ny bolagsordning (punkt 18)
PDF-icon_small.png     Årsredovisning 2018

Relaterade dokument

PDF-icon_small.png     Senaste årsstämmoprotokoll
PDF-icon_small.png     Aktuell bolagsordning

 

Tidigare årsstämmor

XANO_2018.jpg    XANO_2017.jpg    XANO_2016.jpg
         
XANO_2015.jpg   XANO_2014.jpg   XANO_2013.jpg

 

Bolagsstyrning

Valberedning

Vid årsstämman 2019 utsågs en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Anders Rudgård och Anna Benjamin.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2020 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och mötesordförande vid årsstämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

Ersättningar och incitamentsprogram

Riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor avseende ledande befattningshavare

Ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande sex månadslöner.

Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade.

Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det.

Konvertibelprogram 2016/2020

Per den 1 juli 2016 emitterades konvertibler om nominellt 62 130 000 SEK till anställda inom XANO-koncernen. Konvertiblerna löper med ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2,20 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2020.

Konverteringskursen var ursprungligen 218 SEK. Till följd av genomförda aktiesplittar 2:1 2017 och 2019, har konverteringskursen omräknats i enlighet med § 8 B i villkoren. Omräknad konverteringskurs uppgår till 54:50 SEK.

Om samtliga konvertibler konverteras till aktier blir utspädningen ca 4 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet baserat på dagens totala antal aktier.

Incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

 

 

Till aktieinformation

 

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Svensk bolagsstyrningsmodell
Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Regelverket utgörs i första hand av Aktiebolagslagen och de regler som gäller på den reglerade marknad på vilken bolagets aktier är upptagna till handel. Dessutom omfattas alla noterade svenska bolag sedan 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) med senast reviderade version gällande från den 1 december 2016 (www.bolagsstyrning.se).
     Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Det ska också finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman. I lagen anges vilka uppgifter respektive organ har och vilket ansvar de personer har som ingår i bolagsorganen. Koden kompletterar lagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolagen att avvika från dessa om detta i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning.

Bolagsstyrning i XANO
XANO Industri AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, vars övergrip­ande mål är att skapa långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter. XANO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap. De informationskrav som XANO härigenom har att uppfylla finns i det av börsen utgivna ”Regelverk för emittenter”.
     XANO omfattas sedan 2008 av koden. Denna bolagsstyrningsrapport beskriver XANOs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
 

PDF-icon_small.png  Senaste bolagsstyrningsrapport     
 

Arkiv bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Antagen vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 9 maj 2019.


§ 1                 Firma

Bolagets firma är XANO Industri AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

 

§ 2                 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköping.

 

§ 3                 Verksamhet

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning och förvaltning, utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
     Verksamheten i koncernen skall bestå av utveckling, tillverkning och försäljning inom områdena plast- och metallbearbetning, elektronisk styrning och automationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

 

 

 


PDF-icon_small.png  Aktuell bolagsordning

Läs hela dokumentet