Valberedning

Vid årsstämman 2017 utsågs en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2018 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och mötesordförande vid årsstämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 är välkommen att kontakta dess ordförande Ulf Hedlundh via telefon 08-440 37 70 eller epost ulf.hedlundh[at]svolder.se.

För att inkomna förslag ska kunna behandlas i vederbörlig ordning, bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2018.

Bolagsstämma