Valberedning

Vid årsstämman 2017 utsågs en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2018 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och mötesordförande vid årsstämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.