Valberedning

Vid årsstämman 2019 utsågs en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Anders Rudgård och Anna Benjamin.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2020 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och mötesordförande vid årsstämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.